Book Now

PODROBNOSTI O LETU 2017 LETNE POSLOVNE OPOMBE

POPOLNA TRANSPARENTNOST

Spodaj si lahko ogledate naše poslovne dokumente in obvestila.

1 SKLIC 31. SKUPSCINE UNION HOTELI D.D. OBJAVLJEN 27.7.2017

1 SKLIC 32. SEJE SKUPSCINE UNION HOTELI D.D. OBJAVLJEN 11.10.2017

2 GRADIVO ZA 31. SKUPSCINO UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO DNE 27.7.2017

2 GRADIVO ZA 32. SKUPSCINO UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO 11.10.2017

3_REVIDIRANO LETNO POROƑILO DRUºBE IN SKUPINE UNION HOTELI ZA LETO 2016 S POROƑILOM NADZORNEGA SVETA O NAƑINU IN OBSEGU PREVERJANJA VODENJA DRUºBE MED POSLOVNIM LETOM 2016, OBJAVLJENO 26.4.2017

3 OSNUTEK CISTOPISA STATUTA DELNISKE DRUZBE UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO 11.10.2017

4 INFORMACIJE O PRAVICAH DELNICARJEV 31. SKUPSCINA OBJAVLJENO 27.7.2017

4 INFORMACIJE O PRAVICAH DELNICARJEV 32. SKUPSCINA OBJAVLJENO 11.10.2017

FINANCNI KOLEDAR POMEMBNEJSIH OBJAV UNION HOTELI D.D. V LETU 2018 OBJAVLJEN 27.12.2017

NEREVIDIRANI REZULTATI POSLOVANJA ZA LETO 2016 OBJAVLJENI DNE 29.3.2017

OBVESTILO O NADALJEVANJU ODKUPA LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 4.9.2017

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 1.6.2017

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 3.5.2017

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 3.7.2017

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 6.7.2017

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 9.5.2017

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 10.7.2017

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 13.6.2017

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 17.5.2017

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 19.7.2017

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 20.6.2016

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 20.10.2017

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 21.8.2017

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 21.9.2017

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 21.11.2017

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 22.5.2017

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 22.6.2016

OBVESTILO O ODKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 28.7.2017

OBVESTILO O POMEMBNEJSIH SKLEPIH KI SO BILI SPREJETI NA 44. 45. TER 46. KORESPONDENCNI SEJI IN NA 99. REDNI SEJI NADZORNEGA SVETA UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO DNE 15.2.2017

OBVESTILO O POMEMBNEJSIH SKLEPIH KI SO BILI SPREJETI NA 47. KORESPONDENCNI SEJI IN NA 100. REDNI SEJI NADZORNEGA SVETA UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO 27.3.2017

OBVESTILO O POMEMBNEJSIH SKLEPIH KI SO BILI SPREJETI NA 48. KORESPONDENCNI IN 101. REDNI SEJI NADZORNEGA SVETA UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO DNE 30.5.2017

OBVESTILO O POMEMBNEJSIH SKLEPIH KI SO BILI SPREJETI NA 49. KORESPONDENCNI IN 102. REDNI SEJI NADZORNEGA SVETA UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO DNE 25.7.2017

OBVESTILO O POMEMBNEJSIH SKLEPIH SPREJETIH NA 50. IN 51. KORESPONDENCNI SEJI TER 103. REDNI SEJI NS UNION HOTELI DD OBJAVLJENO 2.11.2017

OBVESTILO O POMEMBNEJSIH SKLEPIH SPREJETIH NA 104. SEJI NS UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO DNE 14.11.2017

Obvestilo o pomembnih sklepih ki so bili sprejeti na 2. seji upravnega odbora objavljeno dne 24.11.2017

Obvestilo o pomembnih sklepih ki so bili sprejeti na 3. seji upravnega odbora UNION HOTELI d.d.objavljeno dne 8.12.2017

Obvestilo o pomembnih sklepih ki so bili sprejeti na 4. seji upravnega odbora UNION HOTELI d.d.objavljeno dne 29.12.2017

Obvestilo o prekinitvi aktivnosti v prodajnem postopku deleza druzbe ACH d.d. Ljubljana v druzbi Union hoteli d.d. objavljeno dne 5.1.2017

Obvestilo o pridobivanju lastnih delnic objavljeno dne 11.4.2017

Obvestilo o pridobivanju lastnih delnic objavljeno dne 14.6.2017

Obvestilo o sklepih 31. skupscine delnicarjev Union hoteli d.d. objavljeno dne 28.8.2017

Obvestilo o sklepih 32. skupscine delnicarjev Union hoteli d.d. objavljeno dne 13.11.2017

Obvestilo o spremembi pomembnega deleza objavljeno dne 22.9.2017

Obvestilo o spremembi sistema upravljanja in vodenja druzbe objavljeno dne 17.11.2017

Odstop clana nadzornega sveta objavljeno dne 13.10.2017

Polletno nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe in skupine UNION HOTELI za obdobje januar junij 2017 objavljeno dne 29.9.2017

Porocilo na dan 31.12.2016 Q4 objavljeno 27.3.2017

Pridobivanje lastnih delnic 02082017 objavljeno dne 3.8.2017

Pridobivanje lastnih delnic 03082017 objavljeno dne 4.8.2017

Pridobivanje lastnih delnic 08092017 objavljeno dne 13.09.2017

Pridobivanje lastnih delnic 31082017 objavljeno dne 4.9.2017

Program odkupa lastnih delnic Union hoteli d.d. objavljeno dne 12.4.2017

Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Union hoteli za leto 2016 objavljeno dne 26.4.2017

Revidirano Letno porocilo druzbe in skupine UNION HOTELI za leto 2016 s Porocilom nadzornega sveta o nacinu in obsegu preverjanja vodenja druzbe med poslovnim letom 2016 objavljeno dne 30.5.2017

Sprememba financnega koledarja pomembnejsih objav druzbe Union hoteli d.d. v letu 2017 objavljeno dne 25.7.2017

Sprememba financnega koledarja pomembnejsih objav druzbe Union hoteli d.d. v letu 2017 objavljeno dne 30.5.2017

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico na dan 31072017 objavljeno dne 3.8.2017

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico na dan 31082017 objavljeno dne 4.9.2017

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico objavljeno dne 1.6.2017

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico objavljeno dne 2.10.2017

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico objavljeno dne 3.7.2017

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico objavljeno dne 6.11.2017

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico objavljeno dne 8.12.2017

5 Obrazec pooblastila za uresnicevanje glasovalne pravice na 31. skupscini druzbe objavljen 27.7.2017

5 Obrazec pooblastila za uresnicevanje glasovalne pravice na 32. skupscini druzbe objavljen 11.10.2017