Book Now

PODROBNOSTI O LETU 2016 LETNE POSLOVNE OPOMBE

POPOLNA TRANSPARENTNOST

Spodaj si lahko ogledate naše poslovne dokumente in obvestila.

Cetrletno nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe in skupine UNION HOTELI za obdobje januar marec 2016 objavljeno dne 30.5.2016

Cetrtletno porocilo na dan 30.9.2016 Q3 objavljeno dne 28.11.2016

Cistopis Poslovnika o delu skupscine objavljeno dne 30.5.2016

Cistopis Statuta delniske druzbe Union hoteli objavljeno dne 30.5.2016

Dodatne tocke dnevnega reda in cistopis dnevnega reda 30. skupscine UNION HOTELI d.d. objavljeno 7.12.2016

Financial calendar of major publications of the Union hoteli d.d. company in 2017 published 21 December 2016

Financni koledar druzbe Union hoteli d.d. za leto 2017 objavljen 1.12.2016

Gradivo za 29. skupscino UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 30.5.2016

Informacija o pomembnih delezih v druzbi objavljeno dne 2.12.2016

Informacije o pravicah delnicarjev 29. skupscina objavljeno dne 30.5.2016

Informacije o pravicah delnicarjev 30. skupscina objavljeno 29.11.2016

Izjava Predstavitev glede nasprotja interesov ali pristranskosti Matej Rigelnik objavljeno 29.11.2016

Izjava skladno z ZGD 1 Matej Rigelnik objavljeno 29.11.2016

Nerevidirani rezultati poslovanja za leto 2015 objavljeni dne 29.3.2016

Notarski zapisnik poteka in sklepov 29. skupscine UNION HOTELI d.d. objavljen dne 30.6.2016

Obrazec pooblastila za uresnicevanje glasovalne pravice na 29. skupscini druzbe objavljeno dne 30.5.2016

Obrazec pooblastila za uresnicevanje glasovalne pravice na 30. skupscini druzbe objavljeno 29.11.2016

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 22.6.2016

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 95. in na 96. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 17.03.2016

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 97. redni seji in 41. korespondencni seji nadzornega sveta druzbe Union hoteli d.d. objavljeno 30.5.2016

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 98. redni seji in 42. ter 43. korespondencni seji nadzornega sveta druzbe UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 19.9.2016

Obvestilo za javnost objavljeno dne 26.9.2016

Polletno nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe in skupine UNION HOTELI za obdobje januar junij 2016 objavljeno dne 19.9.2016

Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Union hoteli za leto 2015 objavljeno dne 26.4.2016

Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Union hoteli za leto 2015 objavljeno dne 30.5.2016

Sklic 29. seje skupscine UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 30.5.2016

Sklic 30. seje skupscine UNION HOTELI d.d. objavljeno 29.11.2016

Zahteva za razsiritev dnevnega reda 30 seje skupscine Union hoteli d.d. objavljeno 7.12.2016

Zahteva za sklic skupscine delnicarja ACH d.d. Ljubljana objavljeno 29.11.2016

Zapisnik 30. seje skupscine Union hoteli d.d. objavljen 30.12.2016

Zbirni izkazi izracuna EBITDA za hotele skupine UNION HOTELI v obdobju 2009 2015 ocenjeni in prilagojeni na USALI metodologija porocanja objavljeni dne 29.3.2016