Book Now

PODROBNOSTI O LETU 2015 LETNE POSLOVNE OPOMBE

POPOLNA TRANSPARENTNOST

Spodaj si lahko ogledate naše poslovne dokumente in obvestila.

Cetrletno nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe in skupine UNION HOTELI za obdobje januar september 2015 objavljeno dne 28.10.2015

Gradivo za 28. skupscino UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 22.5.2015

Informacije o pravicah delnicarjev 28. skupscina objavljeno dne 22.5.2015

Izjava Predstavitev glede nasprotja interesov ali pristranskosti Cernetic objavljeno dne 22.5.2015

Izjava Predstavitev glede nasprotja interesov ali pristranskosti Krivc objavljeno dne 22.5.2015

Izjava Predstavitev glede nasprotja interesov ali pristranskosti Raktelj objavljeno dne 22.5.2015

Izjava skladno z ZGD1 Cernetic objavljeno dne 22.5.2015

Izjava skladno z ZGD1 Krivc objavljeno dne 22.5.2015

Izjava skladno z ZGD1 Raktelj objavljeno dne 22.5.2015

Nerevidirani rezultati poslovanja skupine UNION HOTELI druzbe UNION HOTELI d.d. in odvisne druzbe IP Central d.o.o. za leto 2014 objavljeno dne 13.3.2015

Obrazec pooblastila za uresnicevanje glasovalne pravice na 28. skupscini druzbe objavljeno dne 22.5.2015

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 88. in 89. seje nadzornega sveta druzbe Union hoteli d.d. 20.2.2015

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 90. seje nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. objavljeno 13.3.2015

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 91. seje nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. 12.5.2015

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 93. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 16.7.2015

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 94. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 28.10.2015

Obvestilo o sklepih 28. skupscine delnicarjev objavljeno dne 23.6.2015

Polletno nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe in skupine UNION HOTELI v obdobju januar junij 2015 objavljeno dne 22.7.2015

Predlog delnicarja ACH d.d. Ljubljana za sklic skupscine Union hoteli d.d. in imenovanje novih clanov NS objavljeno dne 22.5.2015

Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Union hoteli za leto 2014

Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Union hoteli za leto 2014 s Porocilom nadzornega sveta in predlogom uprave za uporabo bilancnega dobicka objavljeno dne 22 5 2015

Sklic 28. seje skupscine UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 22.5.2015

Vmesno porocilo poslovodstva UNION HOTELI d.d. za obdobje od 1.1.2015 do 18.5.2015 objavljeno dne 18.5.2015

Zbirni izkazi izracuna EBITDA za hotele skupine UNION HOTELI v obdobju 2009 2014 in 1.1. do 30.6.2015 ocenjeni in prilagojeni na USALI metodologijo porocanja objavljeno dne 22.7.2015

Zbirni izkazi izracuna EBITDA za hotele skupine UNION HOTELI v obdobju 2009 2014 in 1.1. do 30.9.2015 ocenjeni in prilagojeni na USALI metodologijo porocanja objavljeni dne 28.10.2015

Zbirni izkazi izracuna EBITDA za hotele skupine UNION HOTELI v obdobju 2009 2014 ocenjeni in prilagojeni na USALI metodologijo porocanja objavljeno dne 13.3.2015